Lidmaatschap inschrijving

Soort lidmaatschap aanpassen

You have selected the D&I Mini strategie abonnement membership level.

Dit is het D&I mini strategie abonnement.

 

De prijs voor lidmaatschap is 80.00€ per Maand.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

factuuradres


Betalingsinformatie Wij accepteren Visa, Mastercard, American Express, en Discover

/

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: DEFINITIES

 1. Drakenfruit, gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer 56834713, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever; een natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht geeft of heeft gegeven tot werkzaamheden.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat voor de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, opdrachtomschrijvingen, samenwerkingen, overeenkomsten, werkzaamheden, en leveringen van diensten en goederen voor dienstverlener, tenzij er met wederzijdse goedkeuring nadrukkelijk en schriftelijk is kortgesloten af te wijken van deze algemene voorwaarden.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer dienstverlener gebruik maakt van de inzet van derden in het kader van de opdracht.
 4. Van toepassing zijn de laatst door de dienstverlener gecommuniceerde algemene voorwaarden.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien tussen dienstverlener en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden beschreven is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de dienstverlener het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tot deze zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.
 2. Indien op de offerte niet expliciet een aanvaardingstermijn is vermeld, vervalt de offerte automatisch 14 kalenderdagen na de offertedatum.
 3. Dienstverlener kan niet aan de offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte een (schrijf)fout of vergissing bevat.
 4. Aanbiedingen van dienstverlener zijn slechts vrijblijvend en kunnen enkel zonder afwijkingen worden aanvaard.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Indien de offerte niet binnen de aanvaardingstermijn is geaccepteerd, kan de dienstverlener niet aan de in de offerte benoemde tarieven worden gehouden bij een latere acceptatie.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst of door de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit of indien dienstverlener en opdrachtgever nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in de offerte vermelde tarieven en prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen zoals reis- en verblijfkosten, verzendkosten e.d., tenzij expliciet anders aangegeven.
 3. De prijs in de offerte geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van de bestede uren aan de werkzaamheden. In dat geval wordt in de offerte een schatting gegeven van het aantal benodigde hele klokuren. Aan de schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het te betalen tarief wordt berekend volgens de uurtarieven van de dienstverlener. Indien deze niet expliciet zijn opgenomen in de offerte, wordt een uurtarief van €150,- excl. BTW berekend.
 7. Bij aanvaarding van de offerte ontstaat de verplichting tot een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag. De overige 50% van het bedrag wordt na afronding van de werkzaamheden gefactureerd, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling is voldaan.
 8. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 9. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de termijn heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke en wordt het openstaande bedrag verhoogd met de wettelijke rente. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het verschuldigde bedrag in zijn geheel is voldaan. Bij uitblijven van betaling schakelt dienstverlener een incassobureau in. De incassokosten worden verhaald op de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgevers zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Dienstverlener behoudt het eigendom van alle geleverde zaken, totdat opdrachtgever volledig aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd producten of opbrengsten van geleverde diensten, te gebruiken, te verkopen of anderszins te vervreemden voordat de eigendomsovergang heeft plaatsgevonden.
 3. Dienstverlener is gerechtigd de zaken terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd indien opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt, in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. In het geval van digitale producten kan dienstverlener de opdrachtgever opdracht geven om de producten te verwijderen.

Artikel 6: Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht benodigd is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen hieraan.
 3. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 4. In geval van een aanbieding gebruik wordt gemaakt en de benodigde informatie niet binnen de termijn wordt aangeleverd, komt de aanbiedingsprijs te vervallen.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Dienstverlener heeft het recht om (delen van) de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en het voldoen van de (betalings)verplichtingen.

Artikel 8: Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 4. In het geval van onvoorziene voor omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen voor workshops of cursussen, ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo vroeg mogelijk en waaraan opdrachtgever.
 5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van workshops en trainingen. In geval de data voor dienstverlener wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na de wijziging.
 6. Bij annulering door de opdrachtgever na het aangaan van een overeenkomst, waarbij de offerte door opdrachtgever is geaccepteerd en de aanbetaling is gedaan, is dienstverlener niet gehouden deze aanbetaling te restitueren.
 7. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van dienstverlener kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 8. Als dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens opdrachtgever opgeschort zo lang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekt die onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de wijzigingen die opdrachtgever zelf doorvoert in door dienstverlener aangeleverde producten.
 5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het verkeerd doorgeven van verzendinformatie voor producten van dienstverlener. (digitale) Producten worden slechts eenmalig verzonden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist ontvangen en bewaren van de producten.
 6. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het eventuele bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. In het geval dat de verzekeraar geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door dienstverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 7. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en goederen.

Artikel 11: Intellectueel eigendom & Auteursrecht

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de dienstverlener steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie en goederen berusten bij dienstverlener. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, verkopen, aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Op alle producten geleverd door dienstverlener berust auteursrecht.
 4. Opdrachtgever mag na afronding van de overeenkomst alsnog een verzoek doen om de auteursrechten van dienstverlener over te kopen. De auteursrechten zijn pas overgedragen aan opdrachtgever wanneer er een akte van overdracht van intellectueel eigendom door beide partijen is ondertekend.
 5. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, wordt dit bestraft met een direct opeisbare boete van €10.000,- voor iedere overtreding, alsmede €100,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen

Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers van verdere deelneming aan de cursussen, workshops en trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende sessie(s) onverlet.

Artikel 13: Herroepingsrecht

Zodra een digitaal product is besteld en betaald wordt dit direct digitaal verzonden. Deze producten zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor de producten die zowel digitaal als fysiek worden verzonden.

Artikel 14: Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht of aanleveren van het (concept) document schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling of wijziging later melding wordt gemaakt, dan worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van dienstverlener.

Artikel 15: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Er moet een Payment Gateway ingesteld worden voordat betalingen doorgevoerd kunnen worden.
Chat openen
Hulp nodig?
Hoi en welkom,
Kunnen we iets voor je betekenen?